ý nghĩa quẻ Tam Giáo Đàm Đạo

Xem quẻ Quan Âm “Tam Giáo Đàm Đạo”

tam-giao-dam-dao-640x347

Lại thêm các tín đồ Phật giáo như Đạo An, Quyên Loan dâng thư gièm pha Đạo giáo, vì thế, tuy đã qua nhiều lần