ý nghĩa quẻ đậu yên sơn tích thiện

Xem quẻ Quan Âm “Đậu Yên Sơn Tích Thiện”

tao-phi-xung-de

Trong vùng đất được phong, vẫn theo lịch pháp của nhà Hán, cử hành lễ tế trời đất ở ngoài kinh thành theo nghi thức

Xem quẻ Quan Âm “Đậu Yên Sơn Tích Thiện”

dau-yen-son-tich-thien-640x360

Sau khi xác nhận người này đúng là chủ nhân bị mất của, Đậu Vũ Quân liền đem số vàng bạc trả lại đầy đủ,