tào tháo

Xem quẻ Quan Âm “Đậu Yên Sơn Tích Thiện”

tao-phi-xung-de

Trong vùng đất được phong, vẫn theo lịch pháp của nhà Hán, cử hành lễ tế trời đất ở ngoài kinh thành theo nghi thức

Xem quẻ Quan Âm “Cát Bình Ngộ Nạn”

cat-binh-gap-nan

Sau khi Tào Tháo nhận được tín mật báo thì vô cùng tức giận. Nhưng Tào Tháo lại không lập tức sai binh lính đi