tào phi

Xem quẻ Quan Âm “Đậu Yên Sơn Tích Thiện”

tao-phi-xung-de

Trong vùng đất được phong, vẫn theo lịch pháp của nhà Hán, cử hành lễ tế trời đất ở ngoài kinh thành theo nghi thức