kỳ sơn

Xem quẻ Quan Âm “Lục Xuất Kỳ Sơn”

luc-xuat-ky-son

Tư Mã Ý cố thủ nơi hiểm trở không chịu ra, Gia Cát Lượng đành phải dẫn quân quay về. Đây là quẻ Quan Âm