Quẻ Quan Âm

Xem quẻ Quan Âm “Đậu Yên Sơn Tích Thiện”

tao-phi-xung-de

Trong vùng đất được phong, vẫn theo lịch pháp của nhà Hán, cử hành lễ tế trời đất ở ngoài kinh thành theo nghi thức

Xem quẻ Quan Âm “Tam Giáo Đàm Đạo”

tam-giao-dam-dao-640x347

Lại thêm các tín đồ Phật giáo như Đạo An, Quyên Loan dâng thư gièm pha Đạo giáo, vì thế, tuy đã qua nhiều lần

Xem quẻ Quan Âm “Đào Tam Xuân Quải Soái”

dao-tam-xuan-quai-soai

Cha con họ Đào cũng thấy mến quý tính cách thẳng thắn của Trịnh Ân, hai người cũng nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Sau

Xem quẻ Quan Âm “Cát Bình Ngộ Nạn”

cat-binh-gap-nan

Sau khi Tào Tháo nhận được tín mật báo thì vô cùng tức giận. Nhưng Tào Tháo lại không lập tức sai binh lính đi

Xem quẻ Quan Âm “Lục Xuất Kỳ Sơn”

luc-xuat-ky-son

Tư Mã Ý cố thủ nơi hiểm trở không chịu ra, Gia Cát Lượng đành phải dẫn quân quay về. Đây là quẻ Quan Âm

Xem quẻ Quan Âm “Đậu Yên Sơn Tích Thiện”

dau-yen-son-tich-thien-640x360

Sau khi xác nhận người này đúng là chủ nhân bị mất của, Đậu Vũ Quân liền đem số vàng bạc trả lại đầy đủ,